previous pauseresume next

اعلام برگزاری آزمون الکترونیکی دوره آموزش غیرحضوری "توجیهی بدو خدمت" برای کارکنان

آزمون الکترونیکی دوره آموزش غیرحضوری "توجیهی بدو خدمت" برای کارکنان رسمی، پیمانی قراردادی که حدنصاب نمره قبولی ۶۰% را در آزمونهای قبلی کسب نکرده اند و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون مذکور نشده اند در روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۵  از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ برگزار می گردد.

فایل پیوست: