previous pauseresume next

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه در روز سه شنبه ۹۴/۰۷/۱۴ باحضور اعضای کمیته در محل مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی برگزار گردید.در این جلسه مواردی چون بررسی عناوین آموزش مدیریتی مورد نیاز روسا و مدیران بیمارستانها،شبکه ها وسایر مدیران دانشگاه (ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت