previous pauseresume next

برگزاری آزمون دوره حفاظت در برابر اشعه

 آزمون دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۶/۲۴ جهت کاردان ها و کارشناسان رادیولوژی کلیه واحدهای تابعه در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید.