previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی «استاندارد سازی منابع انسانی»

از آنجائیکه «برآورد نیروی انسانی بر اساس آخرین روشهای علمی» یکی از برنامه های عملیاتی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی می باشد، جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیته های برآورد نیروی انسانی معاونتهای هفتگانه دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ برگزار گردید.

در این جلسه برنامه ریزی منابع انسانی ، استاندارد ها و روشهای نوین برآورد نیروی انسانی تشریح گردید.