previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه»

اولین جلسه دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه» ویژه مراکز پزشکی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ جهت کاردان و کارشناسان رادیولوژی واحدهای تابعه در محل دانشکده پزشکی، کلاس شماره ۱۵ برگزار گردید.