previous pauseresume next

برگزاری دومین جلسه « کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه »

دومین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۶/۱ باحضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزر گردید.در این جلسه مواردی چون خرید و یا عقد قرارداد برای نرم افزار آزمون الکترونیکی و  همچنین در خصوص کلیات برگزاری برخی دوره های مدیریتی، اداری مالی و عمومی بحث و تبادل نظر گردید.