previous pauseresume next

برگزاری ششمین جلسه آموزشی آشنایی با آئین نامه انضباط کار دانشگاه

جلسه فوق با حضور روسای محترم کارگزینی، امور عمومی، امور مالی و امور قراردادهای واحدهای تابعه زیر تشکیل شد و به پرسش مسئولین مذکور پاسخ داده شد. همچنین مقرر گردید مصوبات کمیته مذکور در سطح واحدهای مربوطه اجرایی گردد.-بیمارستان گلدیس شاهین شهر-بیمارستانهای شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر-بیمارستان شهید منتظری نجف آباد-معاونت دانشجویی فرهنگی-معاونت درمان