previous pauseresume next

برگزاری یازدهمین جلسه شورای عمومی نظام پیشنهادات

یازدهمین جلسه شورای عمومی نظام پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۹ برگزار گردید. در جلسه مذکور ۱۲ پیشنهاد مطرح گردید که از این تعداد ۴ پیشنهاد جهت اجرا به مدیریتهای مربوطه ارجاع گردید.