previous pauseresume next

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در تاریخهای ۱۰و۱۱ مرداماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،با محوریت مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع وبا حضور مسئو لین وکارشناسان محترم آموزش ستاد وزارت و دانشگاههای اصفهان، مشهد، شیراز، اراک، تهران، بیرجند، نیشابور، همدان وخراسان شمالی برگزار گردید. در جلسه مذکور مباحثی همچون کانون ارزیابی شایستگی مدیران، شیوه نامه اجرایی آموزش مدیران در سطح پایه ، میانی و ارشد ،ارزیابی عملکرد دانشگاهها، انتخاب یکپارچه سازی نرم افزار آموزش مجازی وآزمونها وغیره.....بحث وتبادل نظر گردید و همچنین جناب آقای دکتر مقصودی به عنوان معاون آموزش وتوانمندسازی وزارت ضمن تبیین وضعیت کنونی آموزش وتعیین الویتها، عملیاتی نمودن برنامه های آموزش خصوصاً اجرایی نمودن کانون ارزیابی شایستگی مدیران ،انجام نیاز سنجی علمی واثر بخشی دوره ها و استفاده از روشهای نوین آموزشی را توصیه نمودند.