previous pauseresume next

خبر بیمه

کارگاه و نشست آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کار و کارگری با حضور روسای محترم کارگزینی ،امور عمومی ، امور مالی و امور قراردادهای شبکه های فریدن ، فریدونشهر ، بوئین و میاندشت ، چادگان ، گلپایگان و خوانسار با هدف ارتقاء آگاهی مسئولین مورد اشاره در امور مشمولین قانون کار به میزبانی شبکه بهداشت و درمان فریدن برگزار گردید .

در این دوره ی آموزشی جناب آقای احمدی رییس اداره ی روابط کار و جناب آقای مرادی کارشناس محترم دانشگاه ضمن ارائه مطالب خود به بسیاری از سوالات مطرح شده نیز نیز پاسخ گفتند.

واحد آموزش کارکنان