previous pauseresume next

شیوه نامه ضوابط انتخاب موسسات آموزشی در حوزه فرایند آموزش

گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه به منظور استفاده از ظرفیت های موسسات دولتی و خصوص در فرآیند آموزش (طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی و اثربخشی دوره ها )  به استناد دومین مصوبه کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی شیوه نامه ضوابط انتخاب موسسات آموزشی را تصویب نمود.]

 

فایل پیوست :  شیوه نامه