previous pauseresume next

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) در رشته های:

بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مامایی، تغذیه، روانشناسی بالینی

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام به سایت معاونت بهداشتی دانشگاه به آدرس: phc.mui.ac.ir- قسمت سرویسهای تحب وب - شهروندان - ثبت نام متقاضبان طرح نیروی انسانی مراجعه نمایند. 

 

شروع ثبت نام از روز دوشنبه ۱۳/۱۱/۹۳ ساعت ۸ صبح لغابت روز پنجشنبه ۲۳/۱۱/۹۳ ساعت ۱۲ ظهر می باشد.