previous pauseresume next

نشست تخصصی رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با عنوان «بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تشخیص و تعارض به عنوان پیشنیاز ورود و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت»

نشست تخصصی رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با عنوان«بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تشخیص و تعارض به عنوان پیشنیاز ورود و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت» در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ با اهداف :

 

 

 

 

 

۱.       فراهم شدن دیدگاهی که باعث تسهیل در فرایند تغییر توسط شرکت کنندگان می گردد.

۲.       تعیین ابزارها و روشها و کمک کننده در جریان فرایند تغییر

۳.       آشنایی با ابعاد و علل تعارض در روشهای مدیریتی

۴.       فراهم شدن فرصت هایی برای توسعه فردی شرکت کنندگان به عنوان یک رهبر تغییر

با همکاری مشترک معاونت درمان، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد و مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در محل شهرستان نجف آباد برگزار گردید.